Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Consumentenelektronica
Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin Jeroen’s Techniek als reparateur van consumentenelektronica (hierna te noemen ‘het product’) optreedt. De artikelen 2 t/m 6, 12 en 13 van de Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica zijn niet toepasselijk in (garantie) gevallen waarin de klant recht heeft op gratis reparatie.

I ALGEMENE BEPALINGEN

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven. Bij nieuwlevering wordt uitgegaan van de geoffreerde goederen.

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van ‘het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

Afgiftebon:
3. De afgiftebon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten, het prijsopgave bedrag en de klacht waarvoor het product gebracht wordt. Indien en voor zover mogelijk, vermeldt de afgiftebon tevens een raming van de reparatietijd.

Stoppen of doorgaan:
4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het prijsopgave bedrag zoals vermeld op de afgiftebon, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de afgiftebon geen prijsopgave bedrag vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door de ondernemer en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de afgiftebon. Jeroen’s Techniek stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen, behalve wanneer dit technisch onmogelijk is.

6. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze Jeroen’s Techniek niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
Vervangend product

7. Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend product tijdens de duur van de reparatie.

Kwaliteit
8a. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt Jeroen’s Techniek de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.

8b. Wanneer bij reparatie wordt geconstateerd dat er onderdelen in andere delen dan waar de opgegeven klacht zich bevind niet aan hun specificaties voldoen zullen deze worden vervangen om de kwaliteit van de reparatie te kunnen waarborgen.

9. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften

10. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.
Aansprakelijkheid

11. Jeroen’s Techniek is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt.
Jeroen’s Techniek is niet verantwoordelijk voor de data die zich in het product bevind, de klant dient hiervan voor herstel zelf een back-up te maken, ten einden dataverlies te voorkomen.
Garantie

12. Jeroen’s Techniek geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van vijf maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant, behalve bij uitbesteed werk, dan geld de garantie van het extene bedrijf vanaf de ontvangstdatum van het apparaat bij Jeroen’s Techniek. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Indien het product naar derden is opgestuurd, gelden de garantiebepalingen van deze firma.

12a. Bij levering van nieuwe producten door Jeroen’s Techniek gelden de garantievoorwaarden van de toeleverancier. Bij faillissement van laatstgenoemde kan Jeroen’s Techniek niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

13. Wanneer binnen vijf maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel I terugkeren, doet Jeroen’s Techniek een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.

c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Niet afgehaalde producten
14. Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van Jeroen’s Techniek aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is Jeroen’s Techniek bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant.

II GESCHILLEN
15. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

16. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Jeroen’s Techniek blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

17. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat Jeroen’s Techniek zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

 

Download de algemene voorwaarden in PDF